TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1863 hồ sơ

Đang xử lý
121 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.77 (%)