TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
158 hồ sơ

Đang xử lý
81 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.1 (%)