TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
929 hồ sơ

Đang xử lý
89 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.49 (%)