TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2504 hồ sơ

Đang xử lý
250 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.52 (%)