TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1209 hồ sơ

Đang xử lý
215 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.56 (%)