TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1238 hồ sơ

Đang xử lý
219 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.57 (%)