TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1829 hồ sơ

Đang xử lý
148 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.13 (%)