TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
344 hồ sơ

Đang xử lý
150 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.26 (%)